อบรมเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ลฎาภา นาคดูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการิเศษกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

การอบรมครั้งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน Online และ On-site มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัดที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งในและนอกจังหวัดสระบุรีรวม 278 คน